Højere kvalitet

- i vores drikkevand
  • dk-vand > Fordel for drikkevandskvaliteten

DK-VAND-certificeringen er en vigtig del af det arbejde, der foregår både i Danmark og på internationalt plan, for at vores drikkevand når frem til hanerne så rent og sundt som muligt. Det kan have store sundhedsmæssige konsekvenser, hvis vores drikkevand forurenes, og derfor må de produkter og materialer, som drikkevandet kommer i kontakt med, ikke afgive sundhedsskadelige stoffer, smag eller lugt til vandet.

Den grundlæggende idé bag certificering af produkter til drikkevand er, at der er dokumentation for, at produkterne ikke afgiver skadelige stoffer, smag eller lugt.

DK-VAND-mærket er det synlige bevis for, at produktet overholder kravene.

Baggrund

Kravet om vandkvalitet er beskrevet i bl.a. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK 1068 af 23/08/2018 med senere ændringer og EU-direktivet 98/83/EF om kvalitetssikring af behandling, udstyr og materialer, artikel 10.

I henhold til artikel 10 skal det enkelte medlemsland bl.a. træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ethvert materiale, som anvendes til distribution af drikkevand og forureninger ifm. sådanne materialer, ikke er til stede i drikkevandet i koncentrationer, som er sundhedsskadelige.

For produkter til drikkevand, der anvendes i beboelse, gælder kravene i Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand BEK 1007 af 29/06/2016.

 

Toksikologi

Det toksikologiske prøvningsprogram for en DK-VAND-certificering er sammensat af flere analyser, der skal eftervise, at det færdige produkt ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer fra polymeren, antioxidanter, hjælpestoffer, farvestoffer m.m., og at produktet ikke afgiver smag eller lugt til drikkevandet eller har en negativ indflydelse på vandets turbiditet (klarhed). På baggrund af analyseresultaterne skal der foretages en toksikologisk vurdering af, om kravene er overholdt.