Baggrund for DK-VAND

En ny og stærkere mærkning

Vores formål

Formålet med DK-VAND er at sikre og synliggøre, at de danske krav vedr. afgivelse af sundhedsskadelige stoffer samt smag og lugt til drikkevandet er opfyldt for de produkter, der anvendes i drikkevandsforsyningen.

Den nye certificeringsordning for plastrør og tilhørende produkter til drikkevand, DK-VAND, er en dansk ordning, der fik sin start i januar 2015, da Dansk Standard afhændede den daværende DS-certificeringsordning.

På det tidspunkt valgte de danske vandforsyningsselskaber, den danske plastrørsbranche og Teknologisk Institut et samarbejde om en ny certificeringsordning, DK-VAND og administreret af DANCERT. I første fase byggede den på de tidligere krav, men arbejdet med en revision blev sat i gang og er nu afsluttet.

 

 

Baggrund for DK-VAND certificeringsordning

Baggrunden for kravene i DK-VAND-certificeringsordningen er bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr. 1068 af 23/08/2018 med senere ændringer og EU-direktivet 98/83/EF om kvalitetssikring af behandling, udstyr og materialer, artikel 10.

I henhold til artikel 10 skal det enkelte medlemsland bl.a. træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ethvert materiale, som anvendes til distribution af drikkevand og forureninger ifm. sådanne materialer, ikke er til stede i drikkevandet i koncentrationer, der er sundhedsskadelige.

For produkter til drikkevand, der anvendes i beboelse, skal kravene i Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand BEK 1007 af 29/06/2016 være opfyldt.

 

 

Hvordan kontrollerer jeg, at et plastrørsprodukt er DK-VAND-certificeret?

Hvis du er forsyning og vil sikre dig, at et produkt er DK-VAND-certificeret kan du med baggrund i leverandørens oplyste DK-VAND-certificeringsnummer finde produktet i listen over certificerede produkter - klik her >> for at se listen over certificerede produkter.

Ved modtagelsen skal du se, om produktet er mærket med DK-VAND's logo. Klik her >> for at se nærmere angående DK-VAND-mærkning af produkter.

Hvordan bliver mit plastrørsprodukt DK-VAND-certificeret?

Hvis du er producent af plastrør eller tilhørende komponenter og ønsker DK-VAND-mærkning kan klik her >> for udførlig beskrivelse af certificeringsprocessen

Vil du vide nærmere om, hvordan ordningen fungerer, og den overgangsprocedure, der er fastlagt i forbindelse med ikrafttræden af de nye krav, klik her >> for nærmere beskrivelse.zzzKlik her >>

DK-VAND’s styregruppe

DK-VAND har som højeste myndighed en styregruppe bestående af repræsentanter for de tre hovedinteressenter, men hvor andre med relevans og interesse for DK-VAND’s virke, herunder underleverandørerne, kan deltage som gæster på møderne.

I det daglige tegnes DK-VAND af en styregruppe, samt for aktiviteternes vedkommende af de godkendte leverandører, hhv. Dancert, der varetager certificering og hjemmesidens opdatering, og DHI Miljø og Toksikologi, der dækker toksikologirådgivning. Herudover er etableret et fast Materialeudvalg, der via eksperter – bl.a. fra de store vandforsyninger – bistår ved vurdering af materialekrav.

 

Kontaktpersoner

Formand for styregruppen er Sten Kloppenborg, DANVA, sk@danva.dk

Næstformand og sekretær er Peter Sejersen, NPG Denmark, peter@psejersen.dk

 

Formand for styregruppen er Sten Kloppenborg

DANVA, sk@danva.dk