Prøvningsbestemmelser

for plastrør

Prøvningsbestemmelser for PE- og PVC-rør

Krav vedrørende afgivelse af sundhedsskadelige stoffer samt af smag og lugt for INSTA-CERT-certificerede PE- og PVC-rør

Prøvningen består af flere analyser, som har til formål at vise, om der afgives stoffer fra materialet til drikke­vandet, som kan være sundhedsskadelige eller giver ændring i smag og lugt.

Tabel 1 – Analysekrav

Parameter Analysemetode Krav *1
TOC SM5310B Detektionsgrænse: ≤ 0,1 mg/l
Smag og lugt DS/EN 1420 og DS/EN 1622 Der anvendes ’unforced choise paired test’ med minimum fem assessorer ved bestemmelse af TON og TFN.
Turbiditet DS/EN ISO 7027-1 Detektionsgrænse: ≤ 0,06 FNU eller FTU
Phenoler DS 281 Detektionsgrænse: ≤ 2 µg/l
Specifikke stoffer Angives i prøvningsprogrammet Detektionsgrænsen angives i prøvningsprogrammet
  1. Analyserne skal foretages akkrediteret, hvis det er muligt.

Tabel 2 – Acceptkrav

Parameter *1 Acceptkrav *3
TOC *2 TOC-indholdet må ikke stige med mere end 0,3 mg/l i forhold til blindværdien eller en flux på mere end 1 mg/m²/dag
Smag og lugt *2 TON og TFN = 1
Turbiditet *2 Ingen ændringer i forhold til blindprøve
Phenoler *2 Summen af phenoler må ikke kunne påvises ved en detektionsgrænse = 2 µg/l
Specifikke nedbrydnings-produkter *2 Migration af stoffer, som ikke er specifikt nævnt i ’Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg’, men som kan forekomme i og afgives fra plastrør, vurderes individuelt.
Specifikke stoffer Migration af stoffer, der er hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende, accepteres ikke.
Migration af hvert stof vurderes. Migrationen skal være mindre end kvalitetskravet ved taphanen, jf. ’Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg’.
Migration af andre sundhedsskadelige stoffer, som ikke specifikt er nævnt i ’Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg’, men som kan forekomme i og afgives fra plastrør, vurderes individuelt.
  1. De enkelte parametre måles i 3. ekstraktion.
  2. For måling af TOC, smag og lugt, turbiditet, phenoler og specifikke nedbrydningsprodukter fra antioxidanter (også kaldet ”specifikke phenoler”) kan der ud over 3. ekstraktion udføres analyser på både 6. og 9. ekstraktion.Ekstraktionerne skal udføres i ét sammenhængende forløb. Hvis der ses migration, skal koncentrationen vise en faldende tendens og nå ned på et acceptabelt niveau for hver parameter, senest i 9. ekstraktion.Det acceptable niveau må maksimalt udgøre en overskridelse på 10% af acceptkravet for parameteren i den sidst målte ekstraktion, dog forudsat at der er påvist en faldende tendens.
  3. Den samlede vurdering foretages iht. godkendelsesbestemmelsernes punkt 1.3.

Prøveudvælgelse

For at et rør kan opnå et DK-VAND certifikat, skal der foreligge et godkendt testresultat for hver dimen­sionsgruppe på hvert materiale og for hvert produktionssted.

Eksempel: Et produktprogram omfatter rør fra dimensionsgruppe 1 og 2, som fremstilles i to forskellige materialetyper og på to forskellige produktionssteder. Det betyder, at der i alt skal laves 2 x 2 x 2 = 8 prøver, som alle skal bestå analyserne som beskrevet i tabel 2.

Prøvningen skal foretages på det rør i hver dimensionsgruppe med den laveste SDR-værdi, dvs. største godstykkelse, f.eks. PE100 ø110 SDR11 (ø110 x10,0 mm). Dette validerer alle rør med samme eller højere SDR-værdier. SDR (Standard Dimension Ratio) er forholdet mellem rørets udvendige diameter og godstykkelse.

Tabel 3 – Dimensionsgrupper

Én prøve pr. materiale pr. produktionssted pr. dimensionsgruppe Prøveemne Udvendig diameter
En prøve pr. materiale En prøve pr. materiale pr. produktionssted Gruppe 1: ø20 mm ≤ D < ø75 mm Hvis ø32mm eller ø40mm vælges, dækker DK-VAND certifikatet også mindre dimensioner.
Hvis hverken ø32mm eller 40mm rør produceres prøves mindste dimension.
Gruppe 2: ø75 mm ≤ D < ø250 mm Ønsker man kun DK-VAND certifikat for gruppe 2 vælges ø75mm eller mindste diameter.
Hvis gruppe 1 er DK-VAND certificeret, kan en vilkårlig dimension vælges i gruppe 2.
Gruppe 3-4: D ≥ ø250 mm Godkendes på baggrund af prøvning af dimension ø250 - ø400 mm

Tabel 4 – Prøvningsforhold

23°C Migration S/V dm -1 Smag og lugt S/V dm -1 Metode
Standard DS/EN 12873-1 DS/EN 1420
d < 80 mm 5 < S/V ≤ 40 5 < S/V ≤ 40 Fyldes
80 mm ≤ d < 300 mm ≥ 5 ≥ 2,5 Fyldes eller indsats *)1
d≥300 mm ≥ 5 = 2,5 Indsats1
  1. Hvis S/V (overflade-volumenforhold) er mindre end angivet i tabellen, skal der anvendes indsats, jf. DS/EN 12873-1 Anneks B testarrangement 2